Kontext metody

Photovoice poprvé vyvinuly Caroline Wang a Mary Ann Burrisová s čínskými ženami z venkova, bezdomovci a dalšími lidmi včetně obyvatelů měst (Wang & Burris, 1997). 

Samotná metoda Photovoice se  používá od cca 90. let, ale většinou spíše v kontextu sociální změny, pro marginalizované skupiny, v komunitní práci. Photovoice v kompletní metodice je kvalitativní výzkumnou metodou komunitního rozvoje a participativního mapování. Metoda vlastně předběhla svou dobu, protože nyní je obohacena o možnost okamžitého sdílení na sociálních sítích, využití technologie chytrých telefonů apod.

Tuto participativní vizuální metodu lze využít jako evokační prostředek pro otevření diskuse a příležitost vyjádřit se k různým společenským tématům při práci s mladými lidmi. 

 

Cíle metodiky 

Photovoice (PV) je založena na přesvědčení, že jednotlivci jsou odborníky a odbornicemi díky své vlastní zkušenosti, a že fotografie poskytuje lidem účinný způsob, jak sdílet tyto zkušenosti, aby pomohly vytvořit změnu ve svých komunitách. 

Konkrétním cílem této metody je umožnit účastníkům a účastnicím, aby: 

1.Používali fotografické snímky k dokumentaci a reflexi, k vyjádření potřeb a přednosti své komunity a představení svého vlastního pohledu 

 1. podpořili dialog o významných otázkách komunity prostřednictvím skupinové diskuse o fotografiích; 
 2. podporovali společenskou změnu sdělováním problémů a toho, na co jsou hrdí, směrem k politikům a veřejnosti, jakož i ke společnosti jako celku.

Struktura metodiky 

A. Přípravná fáze 

A.1. Stanovení cílů a vymezení tématu 

Účastníci a účatnice s pomocí facilitátora či facilitátorky stanoví a prodiskutují téma, kterým se budou zabývat (příklad: znečištění města), účel jejich akce a požadovaný dopad. I když má facilitátor / facilitátorka připravena některá obecná témata, je vhodnější, aby si téma vybrali sami účastníci a účastnice, a formulovali ho jako problém komunity nebo jako téma, které je třeba prozkoumat. Tím pádem se zvolí takové téma, které je opravdu pálí, tím pádem mají větší motivaci a přebírají zodpovědnost za proces, protože se stanou jeho součástí.  Záleží ale na kontextu, ve kterém Photovoice používáte.

A.2. Příprava potřebných zdrojů (prostor, fotoaparáty, další zdroje). Je třeba myslet na to, že ne všichni ve skupině mohou mít k dispozici např. chytré telefony a umět s nimi zacházet.

A.3. Seznámení účastníků a účastnic s metodou Photovoice a zadání úkolu (viz konkrétní metoda SHOWED níže)

 

B. Fotografování a příprava výstavy 

B.1. Základní dovednosti v oblasti fotografování a etika fotografování – Je třeba s účastníky a účastnicemi probrat, jak mají fotografování procházet a zejména etické hledisko tvorby fotografií. Lze také v rámci cvičení provést “Photovoice na zkoušku”, aby si účastníci a účastnice proces nejprve vyzkoušeli.

B.2. Účastníci a účastnice pořizují fotografie v dané komunitě či na dané téma

B.3. Diskusní setkání na základě fotografií a zkušenosti s jejich pořizováním

Po focení následují diskuse o zkušenostech s fotografováním a o pořízených fotografiích. Před diskusním sezením účastníci a účastnice vyberou několik fotografií, které považují za nejdůležitější s ohledem na cíle. Ke každé vybrané fotografii vytvoří osoba, která ji pořídila, krátkou zprávu, v níž synteticky vyjádří, co chtěla prostřednictvím daného snímku předat. Pro vytváření vzkazů můžete použít metodu SHOWED, viz níže. 

B.4. Zpracování fotografií 

Zpracování fotografií vyžaduje dovednosti v oblasti úprav obrázků, protože fotografie mohou vyžadovat zásahy (pokud jsou příliš malé, snímek byl posunut atd.). Je také třeba k obrázku připojit text, což může lze provést digitálně nebo můžete použít klasickou verzi – nalepení zprávy na fyzický obrázek. 

C. Vyhodnocení výsledků a celého procesu 

C.1. Sdílení výtvorů

  • Výstava – samostatná prohlídka jednotlivých “úlovků” – buď elektronicky nebo na živo, dle zvolené metody. Pokud budete tisknout, doporučujeme použít fotografický papír formátu A4 nebo většího. 
  • Řízená diskuse – rozbor jednotlivých photovoice prací dle struktury SHOWED (níže) – popisuje vždy nejdříve někdo, kdo není tvůrcem daného photovoice, jak na něj/ni fotka promlouvá, co mu/ ji sděluje (1 – 3 sdílení). Poté dostane slovo autor či autorka a doplní svůj pohled či sdělení
  • Takto by se měly postupně projít všechny photovoice příklady. Vedoucí aktivit mohou klást doplňující otázky a dávat jednotlivé photovoice příklady do souvislostí / logických celků či klastrů. Pokud je to technicky možné, je výhodné, když má vedoucí k sobě zapisovatele – jeden řídí diskusi a druhý zapisuje nebo tvoří mentální mapu. Tím pádem zajistíte, že kromě fotografických výstupů budete mít zaznamenanou také diskuzi a získáte tak od cílové skupiny více informací, plánujete-li výsledky dále použít.

C.2. Reflexe – po představení všech photovoice výtvorů lze pokračovat ve skupinové reflexi, kterou lze zaměřit:

  1. na proces
   1. Jak se vám pracovalo?
   2. Jaké to pro vás bylo pracovat v malé skupince?
   3. Co pro vás bylo lehké / těžké
   4. Co ještě potřebujete k tomu, abyste byli schopni vytvořit na další téma photovoice samostatně?
   5. Co byste přístě udělali jinak?
   6. Co ještě potřebujete k tomu, abyste byli schopni vytvořit na další téma photovoice samostatně?
   7. …a další
  2. na obsah
   1. Co vás k tématu napadá, když jste viděli, co vytvořili ostatní?
   2. Co jste si díky sdílení uvědomili?
   3. …a další

Tipy a triky

 • Dohodněte se dopředu s účastníky a účastnicemi na pravidlech, např. na preferenci originálních vlastních fotkek, nejlépe opravdu z terénu, ne z internetu.
 • Domluvte si jasný časový rámec a technické parametry.
 • Doporučte, ať účastníci a účastnice fotek uloví více, ať mají z čeho vybírat.
 • Neexistují špatné odpovědi, je však třeba respektovat pravidla, zejména ta etická.
 • Sdílejte technické parametry – např. jak a kam fotky ukládat.
 • Vždy v diskuzi dejte prostor pro vyjádření všech.

 

Možné výhody jeho použití v oblasti práce s mládeží 

Ústředním cílem metody Photovoice bylo podnítit účastníky a účastnice k tomu, aby se zapojili do rozvoje komunity. Aktuálně se ale také používá k rozvoji kompetencí mladých lidí.

Metoda Photovoice: 

 • rozvíjí schopnost porozumět a respektovat jiné úhly pohledu; 
 • dává účastníkům a účastnicím „hlas” – mohou díky ní být více slyšet; 
 • rozvíjí dovednosti týmové práce; 
 • usnadňuje uvědomění si problému; 
 • vytváří působivé vizuální materiály; 
 • může mít velký dopad při relativně nízkých nákladech; 
 • stimuluje kreativitu; 
 • lze přizpůsobit různým školícím kontextům a různým cílovým skupinám (škola, mládež, …). 

 

Účastníci*ice také: 

 • zlepší svou písemnou a ústní komunikaci; 
 • posílí své pozitivní vztahy v komunitě; 
 • zvýší svou občanskou angažovanost; 
 • zlepší své sebevědomí.

 

Aspekty, které je třeba vzít v úvahu při používání tohoto přístupu v práci s mládeží 

 • Zapojení mladých lidí, jejich podporu a vytvoření svobodného a otevřeného prostředí pro mladé lidi včetně prostředí pro diskusi. 
 • Prozkoumání etiky fotografování a osobního soukromí.
 • Zvažte možnost přizvání fotografa*ky nebo odborníka*ice, který*á by poskytl*a tipy ohledně fotografování a triky pro úpravu fotografií.
 • Digitální fotografie je jednodušší, udržitelnější a levnější.

Možné kombinace s dalšími metodikami 

 • Art of Hosting (např. použití World café nebo v rámci Oopen Space Technology pro rozhodování o tématech

Příklady použití metodiky v práci s mládeží v různých kontextech

Projekt „This is my voice” (Toto je můj hlas) v rámci programu Mládež v akci (Youth in Action Program) nabízí příklad této metodiky v praxi. Probíhal s neslyšícími lidmi. Program upozorňuje na dovednosti účastníků a na jejich hodnotu na trhu práce. 

V r. 2022 jsme metodu využili v rámci aktivit ANEV pro práci se žáky a žákyněmi na základních školách, přičemž ústřední otázkou bylo: “Co se v dnešní době chtějí žáci a žákyně, studenti a studentky učit ve škole?” Zapojilo se celkem 515 dětí a mladých lidí, kteří se shodli napříč různými školami a regiony na jasných prioritách: Praktické výuce cizích jazyků, finanční a informační gramotnosti, zmiňovali často ale také sport  a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Podle učitelů a učitelek děti metoda Photovoice zaujala, se zájmem se zapojily i do závěrečné reflexe.
Hodnotili, že se vyplatí zkoušet nové metody a formy práce, využívat digitální technologie, protože žáci a žákyně i učitelé a učitelky se tím vzájemně obohacují a výuka pak obě strany víc baví a motivuje.

 

Metoda SHOWED

Kdy ji můžete použít? Tato jednoduchá metoda pomáhá ujasnit si (nejprve sami sobě) sdělení a dopad, kterého chcete sdílením fotografií dosáhnout. Je třeba ji použít u fotografií, které hodláte použít. 

Potřebný čas: 30 minut, pokud se provádí samostatně a více času, pokud se provádí jako skupinová aktivita.

Kolik lidí je možné zapojit: 1–10 (ale záleží na čase). 

Cíl: Metodologie je dobrá pro každý cíl. Metoda lze ji použít a znovu přizpůsobit pro skupiny od dětí až po starší lidi. 

Kde: V jakémkoli prostředí, od neformálního až po formální. Od ulice až po školu. 

Potřebné materiály: Papír, fotografie, psací náčiní

K čemu je to dobré 

Velkou předností metody SHOWED je její jednoduchost; jednoduché základní otázky podporují u autora povědomí o sdělení, které chce předat.  Metodu SHOWED může použít i publikum při prohlížení výstavy Photovoice jako způsob čtení snímku. 

 

SHOWED Krok za krokem (instrukce):

Až budete mít k dispozici fotografie, můžete se zeptat sami sebe nebo skupiny mladých lidí na tyto základní otázky: 

S– Co zde vidíte? – What do you SEE here?

H– Co se zde skutečně DĚJE? – What’s really HAPPENING here?

O– Jak to souvisí s NAŠIM životem? – How does this relate to OUR lives?

W– PROČ tento problém/stav nebo silná stránka existuje? – WHY does this problém/ condition or strentgh exist?

E– Jak by tento obrázek mohl VZDĚLÁVAT ostatní? How could this image EDUCATE others?

D– Co s tím můžeme DĚLAT? (problémy / silné stránky) – What can we DO about it? (the challenges / strengths)

 

Autorky

Metodický popis je založen na textu autorky Laris Guerri v publikaci Developing Youth Work Innovation. Projekt Future Labs, Erasmus+, KA2, 2019. Vydala Humak University of Applied Sciences, str. 67. Text je pak doplněn a upraven podle zkušeností z aktivit ANEV, autorkou úprav je Mgr. Jolana Dočkalová, r. 2022-2023.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím