O metodologii eduScrum

eduScrum je rámec sestávající z nástrojů a ceremoniálů, který umožňuje účastníkům a účastnicím vzdělávání a jejich koučům/koučkám, mentorům/mentorkám, školitelům/školitelkám vytvářet, řídit, podporovat, plánovat a hodnotit vzdělávací aktivity zaměřené na účastníky a účastnice vzdělávání s vysokou kvalitou výsledků od začátku až do konce. Pilíři eduScrum jsou transparentnost, přizpůsobení, přezkoumání a především důvěra.

Obecný kontext

Systém eduScrum začal fungovat v roce 2011 ve formálním vzdělávání v Nizozemsku. eduScrum je úpravou Scrumu, který se v posledních dvou desetiletích efektivně používá v mnoha podnicích zejména v oblasti IT a rychle roste. Právě nyní se eduScrum používá ve více než 30 zemích světa ve formálním i neformálním vzdělávání. V České republice vidíme, že o eduScrum má zájem mnoho soukromých škol, protože mají větší volnost v přístupech, které používají, ale začíná se stále více používat i ve státních školách. Největší volnost, a tedy i největší potenciál pro eduScrum, je však v neformálním vzdělávání v oblasti práce s mládeží. Neexistují zde žádné formální učební osnovy, a přestože existují předem definované vzdělávací cíle, proces učení je pro každého jedince jedinečný. Učící se je skutečně v centru učení. Neexistuje lepší způsob, jak začít hodnotnou vzdělávací aktivitu.

 

Krok za krokem (pokyny)

Doporučujeme absolvovat kompletní školení eduScrum a velmi užitečný je také soubor koučovacích dovedností. Celá metodika je poměrně složitá a vyžaduje určitý návod a praxi, aby ji bylo možné zvládnout tak, jak je navržena. Přesto můžete pomocí těchto instrukcí jednoduchou verzi eduScrum hned vyzkoušet ve své praxi.

eduScrum - how does it work?

Shrnutí kroků potřebných k vedení projektu eduScrum:

 1. Rozdělte účastníky a účastnic do týmů, ideálně podle dovedností/kvalit nebo zájmu v závislosti na projektu.
 2. Rozdejte týmům projekt. Projděte společně projekt a určete příběhy (hlavní záměry) a “oslavná kritéria” (tedy indikátory, pomocí kterých definujeme kvalitu výsledku, pomocí nich popíšeme, kdy bude práce považována za “dostatečně dobrou”). Kompletní úkoly rozdělte na menší části. Praxe je taková, že podle cílové skupiny je možné jim některé příběhy a oslavná kritéria definovat předem, nebo je nechat definovat samotné (záleží na věkové kategorii a předchozích zkušenostech).
 3. Proveďte plánování seznamu úkolů – “to do” (týmy by měly definovat a rozdělit konkrétní úkoly, které musí splnit, aby projekt dokončily), plánovacího pokeru a průběžný graf. Pomocí plánovacího pokeru přidělí každému úkolu určitou váhu, kolik času zabere, a podle toho si úkoly rozdělují. To zpracovávají v průběžném grafu, který funguje jako živý sledovač jejich postupu k termínu (ukazuje aktivitu týmu v čase).
 4. Aktivní práce na projektu
  1. Pravidelné stand up schůzky, na kterých týmy sdílejí svůj pokrok a sdělují potřeby
  2. Rovnováha mezi časem, který vedou účastníci (pracují na projektu), a časem, který vede školitel/školitelka (vstupy o tématech, kde je potřeba předat informace).
  3. Provádění retrospektivy (reflexe) se zaměřením na spolupráci v týmu
 5. Vyhodnocení výsledků učení

Reflexe a hodnocení

Reflexe a hodnocení závisí na tom, o jaký projekt se jedná a jaké jsou vaše cíle. Ve všech je nezbytné rozlišovat mezi výsledky učení a spoluprací v týmu. Navrhujeme, aby se prováděla v několika krocích:

 • Pokud to dává smysl, můžete si na každé kontrolní schůzce naplánovat malé reflexní aktivity.
 • Někde uprostřed projektu je aktivita nazvaná Retrospektiva. Během této aktivity se týmy zamýšlejí nad svou spoluprací. Tímto způsobem mohou spolupráci až do konce projektu stále zlepšovat.
 • Na konci nastává chvíle pro zhodnocení aktivity. Stále je cenné reflektovat spolupráci (hlavně od poloviny období Retrospektivy), ale mělo by to být jasně odděleno od reflexe jejich cílů. Při závěrečném hodnocení má největší smysl reflexe pracovního procesu a cílů. Jak bude tato revize vypadat, záleží na projektu a kontextu, ale doporučujeme klást otázky, které souvisejí s cíli aktivity.

Varianty

Existuje nekonečné množství variant. Na základě dovedností účastníků a účastnic a kontextu může být projekt zcela řízen vedoucími aktivit nebo zcela řízen účastníky a účastnicemi, případně něčím mezi tím. Týmy mohou být sestaveny na základě dovedností nebo zájmů nebo jakýmkoli jiným způsobem, který dává největší smysl podle kontextu.

Online/digitální verze

Proces eduScrum lze snadno realizovat v nástrojích, jako je MIRO. Spolu s komunikační platformou, jako je ZOOM, je velmi vhodný pro online projekty. Existuje několik příkladů dobré praxe. Přesto se doporučuje, aby alespoň začátek, retrospektiva a revize probíhaly osobně, což je pro interakci týmů mnohem lepší.

Tipy pro facilitátory/vedoucí

Základem eduScrum je důvěra. Vztah mezi účastníky a účastnicemi a facilitátory/vedoucími je tedy zásadní. To se však počítá pro každé vzdělávací prostředí. Buďte partnery.

Kdykoli se vyskytne nějaký problém, řešte ho společně s účastnícími, pokud vás požádají o pomoc. Rozhodujte společně. V opačném případě je můžete nechat, aby se rozhodli sami. I když se rozhodnou špatně, poučí se z toho – a o to jde.

Každý účastník a účastnice má specifický soubor dovedností a vlastností, které může do týmu přinést. Je na týmu, aby vymyslel způsob, jak zajistit, aby každý člen či členka měl pro tento tým cenný přínos. K tomu částečně dochází již při sestavování týmů (na základě dovedností). Může se však stát, že se objeví osoba se specifickými potřebami. V takovém případě záleží na facilitátorovi/facilitátorce a týmu, jak se s tím vypořádá. Velmi důležitá je tady průběžná relfexe spolupráce a Retrospektiva. Pokud však účastníci a účastnice nejsou zvyklí vést otevřené rozhovory o speciálních potřebách, může to být dobrá příležitost, jak toto téma v tomto týmu otevřít. Společně si promluvit a dohodnout se, jak může být každý členka/člen týmu cenný. Podle našich zkušeností to účastníci/účastnice v bezpečné atmosféře dokážou vyřešit velmi hladce.

Praktické zajištění

Cílové skupiny: Systém eduScrum mohou využívat skupiny s různým vzděláním a dovednostmi. Minimální věk kolem 10 let (musí umět číst a psát).

Velikost skupiny: S eduScrum pracují žáci ve skupinách. Minimální velikost skupiny by proto měla být tři, ale vhodnější je větší skupina, která poskytuje více možností ve složení týmu. Počet členů není omezen.

Čas: Od začátku do konce trvá projekt eduScrum 10 až 20 hodin v závislosti na cíli. Obvykle je rozložen do několika dnů nebo týdnů

Příprava: Vaším úkolem je usnadnit proces, takže byste se měli připravit a porozumět struktuře, kterou skupinám dáváte, připravit si popis úkolu a cíle, pokud účastníkům a účastnicím nějaké dáváte. Ujistěte se, že úkol souvisí s vašimi cíli a že je pro účastníky a účastnice zvládnutelný, aby cílů dosáhli ve stanoveném čase. Také byste měli mít jasnou představu o tom, jak je rozdělíte do skupin.

Materiál: Měli byste zajistit materiály, jako jsou flipchartové papíry, samolepicí papírky, fixy, papíry pro týmovou tvorbu a cokoli dalšího, co je pro konkrétní projekt potřeba.

Nejdůležitější je, aby to byli účastníci a účastnice, kdo odvede většinu práce.

 

Návrhy pro následné kroky

Pro facilitátory/vedoucí existuje možnost (po absolvování školení akreditovaným lektorem) zapojit se do mezinárodní komunity eduScrum. Jednou ročně se koná mezinárodní setkání eduScrum a v průběhu roku je mnoho možností setkat se s dalšími odborníky na eduScrum.

Také je velmi cenné, pokud vedete aktivity eduScrum, mít základní koučovací dovednosti, protože to je nejlepší způsob, jak provést účastníky procesem, aniž byste je ovlivňovali svými nápady. Pokud se chcete zdokonalit, vyhledejte školení pracovníků s mládeží / učitelů v oblasti koučovacího přístupu (kontaktovat můžete např. ANEV).

Pomůcky/šablony

Kontext: směs žáků 8. a 9. třídy (13-15 let). Seminář angličtiny (vybraný předmět). Státní škola.
Oslavná kritéria projektu jsou zvýrazněna zeleně.

eduScrum example - description of the task and celebration criteria

příklad zadání eduScrum – popis úkolu a oslavných kritérií

 

eduScrum example - full canvas made by students

příklad realizace eduScrum – účastníky a účastnicemi vyplněná struktura

 

Další zdroje/další informace

www.eduscrum.org

www.eduscrum.cz

Rozhovor s učitelem a školitelem Markem Postemanem o eduScrum

 

Licence, autorská práva

Části eduScrum jsou chráněny autorskými právy. Pouze ti, kteří prošli oficiálním školením, se mohou nazývat praktiky eduScrum.

 

Autor

Autorem textu je učitel a školitel eduScrumu Mark Postema. Revize: Tým ANEV, 2022-23.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím